Privacy Policy

Language information:

since we are a member of the EU where everyone has the right to correspond in their official language, please translate the text below into your preferred language. Thank you for your understanding.

Original text:


Podjetje PLASTRON zagotavlja, da je pridobljeno soglasje izrecno, prostovoljno dano, specifično in informirano ter pridobljeno z izjavo ali »jasnim privolitvenim dejanjem«; slednje pomeni, da je za veljavnost soglasja potrebna aktivnost (ne pasivnost) posameznika pri tem, ko se izjavi da želi in dovoli obdelavo svojih osebnih podatkov.

Preklic privolitve lahko naše stranke podajo po telefonu +386 2 56 111 74 ali po e-.pošti info@plastron.si, kjer navedejo svojo željo. Po potrebi bomo željo po izbrisu iz evidence verificirali ter nepreklicno sledili želji uporabnika.

 

Definicije pojmov GDPR

1.       Upravljalec osebnih podatkov  je podjetje PLASTRON, ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov

2.       Pogodbeni obdelovalec podatkov je pravna ali fizična oseba, ki ji upravljalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov.

3.       Uporabnik spletnega portala PLASTRON je oseba, ki se v sistemu identificira z uporabniškim imenom in geslom ter drugimi s to Politiko zasebnosti predpisanimi identifikacijskimi sredstvi in se strinja s to Politiko zasebnosti ter uporablja programske in spletne rešitve v poslovne ali izobraževalne namene v imenu in/ali za račun lastne ali tujih pravnih oseb.

4.       Upravljalec zbirk osebnih podatkov je podjetje PLASTRON, Partizanska cesta 10, 9250 Gornja Radgona, matična številka 5305926. Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko preberete v nadaljevanju.

5.       Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je v podjetju PLASTRON, g. Tomaž Korošec - tel. +386 2 56 111 74 ali e-pošta: tomaz.korosec@plastron.si

6.       Dostop do osebnih podatkov: Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, zbirek uporabljamo le v lastne poslovne namene.

7.       Katere podatke zbiramo? Zbiramo le podatke, ki jih sami vpišete v spletni obrazec in so nujni za izpolnitev pogodbenega razmerja, ki nastane ob naročilu / nakupu blaga ali storitev. Hranimo tudi podatke, ki omogočajo kasnejšo korespondenco s stranko (e-pošta, telefon)

8.       Namen zbiranja: Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja, kar vključuje pripravo ponudbe, zagotavljanje programskih rešitev, reševanje zahtevkov po pomoči, vodenje poslovnih in računovodskih podatkov, izterjavo neplačanih obveznosti, ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja.

9.       Čas hrambe: Vaši podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 6. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica tvojega privoljenja.

10.   Način hrambe: Vsi podatki v elektronski obliki se shranjujejo v naših podatkovnih centrih, na strežnikih v skladu s področno zakonodajo in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

 

 

Pravice strank po GDPR

Pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si.

Pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si.

Pravica do izbrisa "pravica do pozabe"

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si

Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za uveljavitev pravice do omejitve obdelave nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si

 Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga organizacija, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si

 pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@plastron.si. ali s priporočeno pošto na sedež podjetja.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

Gornja Radgona, 1.1.2019

 

PLASTRON d.o.o., Partizanska cesta 10, 9250 Gornja Radgona

MŠ: 53505926

DŠ: 55452370

Tel. 02 56 111 74

Epošta: info@plastron.si